ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲ᠊ ·ᠰᠠᠨᠢᠴᠢᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲ᠊ ·ᠰᠠᠨᠢᠴᠢᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠯ᠎ᠠ

︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠮᠠᠢᠨᠧᠷᠰ︾ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠢᠴᠢᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ︽ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ︾ ᠦᠨ 2022-2023 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ MVP ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠮᠠᠢᠨᠧᠷᠰ︾ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠫᠧᠨᠳᠠᠷᠸᠢᠰ ᠤᠢᠯᠯᠢᠶᠠᠮᠰ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ