ᠰᠦᠮᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠢᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ | News.MN

ᠰᠦᠮᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠢᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ

ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠰᠦᠮᠣ᠋ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷᠤ᠋ ᠪᠠᠱᠶᠤ᠋ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ  ᠵᠢᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠣᠳᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃
ᠬᠠᠷᠤ᠋ ᠪᠠᠱᠶᠤ᠋ ᠶᠢ ᠬ᠋᠊ · ᠭᠠᠩᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠥᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ  ᠤᠽᠧᠺᠢ ᠲᠠᠺᠠᠺᠧᠱᠤ᠋ ᠪᠠᠱᠶᠤ᠋  ᠶᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠰᠢᠷᠤᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
ᠬᠠᠷᠤ᠋ ᠪᠠᠱᠶᠤ᠋ ᠳᠤ ᠪ ∙ ᡀᠠᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠰ᠊ · ᠪᠢᠮᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ