ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ 60 ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ 2.5ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠ | News.MN

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ 60 ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ 2.5ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠ

ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 1000 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠳᠤ ᠨᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷᠠᠯᠲᠠ 4.6 ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠠᠴᠠ 1.6 ᠹᠦᠩᠺᠲ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠤᠮ᠃
ᠨᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ 1963 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ 2.5 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠶ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ 47.8 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠂ 1000 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠳᠤ ᠨᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷᠠᠯᠲᠠ 11.8 ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ 20 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠺᠣᠤᠹᠹᠢᠼᠢᠶᠧᠨ᠋ᠲ 4-6 ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ