︽ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ︾ᠺᠢᠨᠣ᠋︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠶ︾ᠴᠣᠮᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

︽ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ︾ᠺᠢᠨᠣ᠋︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠶ︾ᠴᠣᠮᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ

ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵ᠊ · ᠰᠡᠩᠭᠡᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ︽ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ︾ᠺᠢᠨᠣ᠋︽Vesoul Film festival in Asian Cinema︾29 ᠳᠠᠬᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠪᠣᠯᠵᠤ ︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠶ︾ ᠴᠣᠮᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃  ᠲᠤᠰ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ 31 ᠣᠷᠣᠨ ᠤ 85 ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠠᠢ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ  ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠡᠢ  ᠭᠷᠡᠨᠫᠡᠷᠢ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃
ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ  ᠲᠤᠰ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠨᠢ ︽New York Asian Film Festival 2022︾ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠺᠢᠨᠣ᠋᠂  ᠭᠤᠣᠯ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪ ∙  ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠡᠴᠡᠭ  ᠤᠤᠰᠠᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ