ᠢᠨᠹᠯᠶᠠᠼ 12.2 ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠢᠨᠹᠯᠶᠠᠼ 12.2 ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠯ᠎ᠡ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠣᠨ ᠤ ᠮᠦᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ 12.2 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠰᠦᠯ᠎ᠡ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠮᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ 16.2 ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠰᠣᠭᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠮᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ   ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ 9.0 ᠬᠤᠪᠢ᠂  ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠪᠥᠰ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ 14.2 ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ᠂ ᠤᠰᠤ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ 14.1 ᠬᠤᠪᠢ᠂  ᠡᠮ ᠲᠡᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ 7.2 ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ 7.5 ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ 15.2 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ  ᠲᠤᠰ  ᠲᠤᠰ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ