ᠭᠧᠨᠧᠷᠡᠯ ᠬ᠋᠊ · ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

 ᠭᠧᠨᠧᠷᠡᠯ ᠬ᠋᠊ · ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠱᠲ᠋ᠠᠪ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠧᠨᠧᠷᠡᠯ ᠬ᠋᠊ · ᠪᠣᠯᠣᠷ  ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠠᠠ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ︵ IWOC -Internatiol Women of Courage Award︶ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃
ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ  ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠢᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠯᠢᠨᠺᠧᠨ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠠ ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠠᠶ  ᠵᠢᠯᠯ ᠪᠠᠢᠳᠧᠨ ᠨᠠᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃ 2023 ᠣᠨ ᠤ IWOC ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠡᠴᠦᠭ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠶ︽ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ︾ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ 11 ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳᠤ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ