ᠪ ∙ ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ Snooker  ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

 ᠪ ∙ ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ Snooker  ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ Snooker  ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠺᠤᠺ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ 12 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 50 ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠤ  ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ 28 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪ ∙ ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠃
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ 32 ᠲᠤ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠢ 3᠄1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪ∙ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 16  ᠳᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠤᠩᠺᠤᠩ ᠤᠨ Ng On Yee  ᠢ 4᠄2 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠵᠢᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭ ᠡᠪᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ