ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡ 7 ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠶᠤᠳ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡ | News.MN

ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡ 7 ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠶᠤᠳ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡ

ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠫ – 20 ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ 1.02 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠰᠴᠦ᠂ 39653.69 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠳᠤ  ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡ 7 ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠶᠤᠳ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠃ 20 ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠥᠰᠴᠦ᠂ 17 ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 2 ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ︽ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ︾ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ᠂︽ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ︾ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ᠂︽ᠲᠠᠪᠤᠨᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ︾ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠡᠳᠦᠷ ᠥᠰᠦᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ︽ᠪᠤᠬᠳᠠ︾ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠂ ︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ︾ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ᠂ ᠠᠢᠲᠦ᠋ᠯᠰ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ   ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ