ᠣᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ 483 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠ ᠮᠠᠯ ᠬᠤᠷᠣᠭᠳᠠᠵᠠᠢ | News.MN

ᠣᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ 483 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠ ᠮᠠᠯ ᠬᠤᠷᠣᠭᠳᠠᠵᠠᠢ

ᠣᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ 483593 ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠮᠠᠯ ᠵᠦᠶ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠣᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ 14 ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠠᠴᠠ 67033 ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ 71.1  ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ 0.7 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠤᠪᠰᠤ ᠳᠤ 64057᠂ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤ 71872᠂ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠳᠤ 57873᠂ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠳᠤ 67524᠂ ᠬᠤᠪᠳᠤ ᠳᠤ 33447 ᠮᠠᠯ ᠬᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ