35 ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠪᠡᠷ 174512 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ | News.MN

 35 ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠪᠡᠷ 174512 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ

︽ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ︾ᠲᠠᠪᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠶ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃

35 ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠪᠡᠷ 174512 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ  ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ 92462 ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠂ 80991 ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠂ 1059 ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠲᠦ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ