ᠨ ∙ ᠮᠦᠩᠬᠡᠱᠢᠷᠤ᠂ ᠨ ∙ ᠡᠩᠬᠡᠱᠢᠷᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ The Brain ᠴᠡᠩᠭᠡᠭᠦᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠳᠦ  ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ | News.MN

ᠨ ∙ ᠮᠦᠩᠬᠡᠱᠢᠷᠤ᠂ ᠨ ∙ ᠡᠩᠬᠡᠱᠢᠷᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ The Brain ᠴᠡᠩᠭᠡᠭᠦᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠳᠦ  ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ

ᠣᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠣᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠢᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠨ ∙ᠮᠦᠩᠬᠡᠱᠢᠷᠤ᠂ ᠨ ∙ᠡᠩᠬᠡᠱᠢᠷᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ Jiangsu ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ The Brain ᠴᠡᠩᠭᠡᠭᠦᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠵᠠ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

2016 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠡ᠊ ∙ ᠡᠩᠬᠡᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠰᠠᠴᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ 300 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨ ∙ ᠮᠦᠩᠬᠡᠱᠢᠷᠤ᠂ ᠨ ∙ ᠡᠩᠬᠡᠱᠢᠷᠤ《The Brain》 ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ