ᠥ᠊ ·ᠴᠡᠷᠡᠨᠴᠤᠨᠲᠤ  ᠺᠷᠠᠰᠨᠤᠶᠠᠷᠰᠺᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠯ᠎ᠠ  | News.MN

ᠥ᠊ ·ᠴᠡᠷᠡᠨᠴᠤᠨᠲᠤ  ᠺᠷᠠᠰᠨᠤᠶᠠᠷᠰᠺᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠯ᠎ᠠ 

ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠥᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠥ᠊·ᠴᠡᠷᠡᠨᠴᠤᠨᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ   ᠤᠨ ᠺᠷᠠᠰᠨᠤᠶᠠᠷᠰᠺᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠳ᠋ᠧᠮᠢᠲᠷᠢ ᠾᠸᠤᠷᠤᠰᠲ᠋ᠤᠸᠢᠰᠺᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠥᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢᠺ ᠲᠢᠶᠠᠲᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ  ᠴᠠᠢᠺᠤᠸᠢᠰᠺᠢ ᠶᠢᠨ︽ᠶᠧᠪᠭᠧᠨᠢ  ᠤᠨᠧᠭᠢᠨ︾ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠧᠨᠰᠺᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠤᠯᠦᠠ  ᠰᠠᠨᠲ ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷᠪᠦ᠋ᠷᠡᠭ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ