ᠪ ∙ᠪᠠᠲᠤᠡᠨᠡᠷᠢᠯ  Come sing with me ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ | News.MN

 ᠪ ∙ᠪᠠᠲᠤᠡᠨᠡᠷᠢᠯ  Come sing with me ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪ ∙ᠪᠠᠲᠤᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ  ᠤᠨ Hunan ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ Come sing with me ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭᠦᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ᠡᠨᠡ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠤᠬᠠᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 25 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪ∙ᠪᠠᠲᠤᠡᠨᠡᠷᠢᠯ  ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ  ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ