ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ | News.MN

 ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ

ᠴᠡᠭᠠᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 3  ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠶ᠃  ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠄ ︽ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠡᠷᠲᠡ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 3 ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠃  ᠬᠡᠨ ᠦ᠂ ᠶᠡᠮᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠴᠢᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ︾ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠳᠦᠷᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠤᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ