ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ IHC Esports ᠪᠠᠭ ᠬᠤᠵᠢᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ IHC Esports ᠪᠠᠭ ᠬᠤᠵᠢᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ IHC Esports ᠪᠠᠭ ESL ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠤᠷᠠᠳᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ Fnatic  ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 2-1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠵᠢᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠶ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠳᠡᠭ  ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠬᠤᠵᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃
IHC Esports ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ  ᠮᠠᠯᠢᠲ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠵᠤᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ Fnatic ᠪᠠᠭ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ Eternal Fire ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ IHC Esports ᠠᠴᠠ ᠪ ∙ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ 84.5 ADR ᠂ 60-63︵- 3︶K -D ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠪ ∙  ᠭᠠᠷᠤᠳᠢᠮᠠᠩᠨᠠᠢ᠂ ᠨ᠊ · ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠲᠡᠭᠦᠰ ᠨᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ