ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠭᠷᠦᠽᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ | News.MN

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠭᠷᠦᠽᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠶᠠ ᠺᠯᠦ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ  ᠭᠧᠦᠷᠭᠢ  ᠮᠠᠮᠠᠷᠳᠠᠱᠸᠢᠯᠢ ᠂ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠨᠠᠫᠤᠯᠢ ᠺᠯᠦ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠰᠦᠫᠧᠷ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠪᠤᠶ  ᠾᠸᠢᠴᠠ ᠺᠸᠠᠷᠠᠼᠾᠧᠯᠢᠶᠠ ᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠭᠷᠦᠽᠢᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 78 ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠮᠪᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠷᠦᠽᠢᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠦᠬᠦᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ︵ FIFA Days︶ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25  ᠳᠦ ᠭᠷᠦᠽᠢᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠲ᠋ᠤᠮᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ