︽ᠨᠣᠮᠭᠣᠨ - 9  ᠫᠠ᠊︾ᠴᠣᠨᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠮᠧᠲ᠋ᠡᠠ ᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

︽ᠨᠣᠮᠭᠣᠨ – 9  ᠫᠠ᠊︾ᠴᠣᠨᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠮᠧᠲ᠋ᠡᠠ ᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ

ᠬᠠᠶᠢᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ 2022 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠤᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ  ᠨᠣᠮᠭᠣᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠥᠷᠦᠮᠳᠡᠭᠰᠡᠨ︽ᠨᠣᠮᠭᠣᠨ – 9  ᠫᠠ᠊︾ᠴᠣᠨᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠮᠧᠲ᠋ᠡᠠ ᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠤᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠧᠲ᠋ᠡᠠ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ  265 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭᠲᠤ ᠮᠠᠯᠲᠠᠮᠠᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠠᠦ᠋ᠰᠲᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ Golden Horde ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ 100 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ︽ ᠵᠢᠢ  ᠶᠢᠤ  ᠠᠢᠴ︾ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠡᠳᠦ︽ᠨᠣᠮᠭᠣᠨ – 9  ᠫᠠ᠊︾ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠡᠠ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠭᠤᠯ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠬᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ