ᠵᠠᠺ ᠸᠧᠳ᠋ᠸᠷᠹᠤᠷᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ | News.MN

ᠵᠠᠺ ᠸᠧᠳ᠋ᠸᠷᠹᠤᠷᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤ᠊ ·ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠵᠠᠺ ᠸᠧᠳ᠋ᠸᠷᠹᠤᠷᠳ᠋ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ︽ᠥᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃
︽ᠥᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠪᠠᠷ 20 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ  ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃  ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ︽ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠤᠷᠺ ᠲᠠᠶᠢᠮᠰ︾ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠮ᠂  CNN ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠨᠣᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃
ᠵᠠᠺ ᠸᠧᠳ᠋ᠸᠷᠹᠤᠷᠳ᠋  ᠨᠢ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠲᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾᠂ 2016 ᠣᠨ ᠳᠤ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠢᠯ ᠳᠤ᠄ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ︾ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ  ᠲᠤᠰ  ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ