ᠪ∙ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠰᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠡᠢ | News.MN

ᠪ∙ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠰᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠡᠢ

 ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠽ  ᠲᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ Miss Heritage International 2022 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ 18 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠮᠢᠰᠰ ᠪ ∙ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠮᠢᠰᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃
ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠢᠨᠳᠣᠨᠧᠽ᠂ ᠯᠠᠲᠸᠢ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠽ ᠤᠨ ᠮᠢᠰᠰ ᠤᠳ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠠ ᠮᠢᠰᠰ ᠤᠨ ᠲᠢᠲᠢᠮ ᠢ ᠣᠷᠣᠰ  ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠠᠨᠨᠠ ᠺᠢᠷᠢᠯᠢᠨᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ