ᠪᠣᠷᠣᠬᠦᠦ ᠶᠢ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ | News.MN

 ᠪᠣᠷᠣᠬᠦᠦ ᠶᠢ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳ᠋᠊ · ᠪᠣᠶᠠᠨᠳᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ 2020 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠥᠰᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠣᠷᠣᠬᠦᠦ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠣᠷᠣᠬᠦᠦ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠡᠰᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠡᠰᠦ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠡᠠ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠬᠥᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠡᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃
ᠳ᠋᠊·ᠪᠣᠶᠠᠨᠳᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠬᠥᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠷᠣᠬᠦᠦ ᠪᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ  ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ