ᠠ᠊ · ᠠᠵᠠᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠶᠧᠺᠸᠤᠨᠳᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠠ᠊ · ᠠᠵᠠᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠶᠧᠺᠸᠤᠨᠳᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ

ᠲᠠᠶᠧᠺᠸᠤᠨᠳᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠮᠧᠻᠰᠢᠻᠤ  ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ – 80 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠠ᠊ ·ᠠᠵᠠᠪᠠᠶᠠᠷ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
ᠠ᠊ ·ᠠᠵᠠᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂  ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠰᠢᠮᠤᠨᠠ  ᠠᠯᠧᠰᠰᠤ᠋  ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠳᠤᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ