ᠠ᠊ · ᠡᠩᠬᠡᠲᠤᠤᠯᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠠ᠊ · ᠡᠩᠬᠡᠲᠤᠤᠯᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ

ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠰᠢᠲᠠᠷᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13-2 ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠠ᠊ ·ᠡᠩᠬᠡᠲᠤᠤᠯᠠ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠥᠷᠦᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃
ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠠ᠊ ·ᠡᠩᠬᠡᠲᠤᠤᠯᠠ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4  ᠳᠤ ᠡᠨᠡᠦᠡᠭᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠯᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ