︽ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠰᠰ︾ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰ᠊·ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ | News.MN

︽ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠰᠰ︾ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰ᠊·ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ

︽ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠰᠰ 2022︾ ᠪᠤᠶᠤ︽Miss Earth︾ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠤᠭᠠᠷ ᠹᠢᠯᠢᠫᠢᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠢᠯᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰ᠊ · ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠤᠶ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ  ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠪᠤᠶ ᠰ᠊ · ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠪᠤᠶ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ 3000 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠮᠣᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠤᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ 600 ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠴᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ 120 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ