︽ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ - 100 ᠵᠢᠯ︾ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ | News.MN

︽ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ – 100 ᠵᠢᠯ︾ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ︾ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ︽ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ – 100 ᠵᠢᠯ︾ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠦ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 130 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃
ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ 17 ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 50 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠥᠪᠯᠡᠨ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠴᠢ᠂ ᠥᠪᠯᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠲᠠᠳ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 30 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳ᠋᠊ · ᠸᠴᠢᠷᠬᠤᠶᠠᠭ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠲᠤᠴᠡᠩᠬᠡᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 83 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳ᠋᠊ · ᠡᠨᠡᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 81 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪ ∙ ᡀᠠᠮᠤᠵᠠᠪ ᠨᠠᠷ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ