ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠶ ᠳᠤ 30 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ | News.MN

ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠶ ᠳᠤ 30 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ

ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ︽ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠦᠯᠤᠬᠡ︾ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ  ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠵᠦᠶᠯ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠰᠠᠩ ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ︽ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠮᠵᠢ︾ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠦᠡᠳᠦᠷ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠪ∙ᠮᠠᠮᠠ︵ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ︶᠂ ᠪ ∙ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ︵ᠬᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠠᠮᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠯ︶᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠶ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ  ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ 30 ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠨ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠶ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢ 300 ᠢᠷᠭᠡᠠ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ