︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠴᠢᠨᠤ︾ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢᠲᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠫᠤᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠢ ᠪ∙ᠤᠳᠬᠤᠨᠲ᠋ᠦ᠋ᠪᠳᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ | News.MN

︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠴᠢᠨᠤ︾ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢᠲᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠫᠤᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠢ ᠪ∙ᠤᠳᠬᠤᠨᠲ᠋ᠦ᠋ᠪᠳᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ

︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠴᠢᠨᠤ︾ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢᠲᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠫᠤᠰᠲ᠋ᠧᠷ  ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ Norphei Art ᠭᠠᠯᠧᠷᠸᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠤᠭ ᠫᠤᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠢ ᠪ∙ᠤᠳᠬᠤᠨᠲ᠋ᠦ᠋ᠪᠳᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 14 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 13 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠂  ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠂ ᠰᠤᠯᠦᠩᠭᠤᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ