《ᠬᠤᠲᠠᠯᠠ ᠭᠦᠩᠵᠦ-ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠯ ᠳᠦ》ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ | News.MN

《ᠬᠤᠲᠠᠯᠠ ᠭᠦᠩᠵᠦ-ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠯ ᠳᠦ》ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪ∙ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ《ᠬᠣᠲᠠᠯᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠩᠵᠦ》ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠬᠣᠲᠠᠯᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ -ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠯ ᠳᠦ》ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ 2021 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26  ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
ᠬᠣᠲᠠᠯᠠ ᠭᠦᠩᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦ  ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠮ∙ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠣᠯᠭᠣᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠰ  ᠲᠤ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ  ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰ∙ᠪᠠᠰᠠᠩᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭ ∙ ᠪᠠᠲᠤ-ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠯ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ