ᠰᠢᠲᠠᠬᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠪᠠ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ | News.MN

ᠰᠢᠲᠠᠬᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠪᠠ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ

《ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ》 ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ PMI Mongolia ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢᠳ ᠱᠠᠩᠷᠢᠯᠠ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠨ᠂ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠠᠬᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠮ∙ᠡᠩᠬᠡᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠄ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠪᠠ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠣᠷᠣᠶᠢᠳᠠᠩᠭᠤᠲᠠ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠮᠰᠠᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ ᠤᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠬᠥᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷᠴᠢᠳ ᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠳ ᠪᠦᠲᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢᠲᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮᠲᠠᠨ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠯᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃  ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠣᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠥᠨᠳᠥᠷ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠣᠳᠣ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠥᠷᠥ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠠᠢ ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ