ᠴ ∙ᠪᠠᠲᠤᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ Sunday Mirror ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ | News.MN

ᠴ ∙ᠪᠠᠲᠤᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ Sunday Mirror ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ Sunday Mirror ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠴ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ︽ᠪᠥᠷᠭᠥᠳᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ︾ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃Sunday Mirror ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠃

ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠴ∙ᠪᠠᠲᠤᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠵᠢᠷᠤᠭ 2016 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ The Daily Telegraph ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ