ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 《ᠮᠠᠯᠴᠢᠨᠠᠷᠠᠨᠽ》 ᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠥᠭᠴᠡᠢ | News.MN

ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 《ᠮᠠᠯᠴᠢᠨᠠᠷᠠᠨᠽ》 ᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠥᠭᠴᠡᠢ

ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠯ ᠣᠰᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ  《ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ》ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠲᠡᠳᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠪᠯᠡᠮᠵᠢ ᠥᠭᠴᠦ《ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠨᠽ》 ᠢ  ᠬᠦᠷᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃
《ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠨᠽ》 ᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠶᠦᠯᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ  ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠦ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠭᠠᠷ ᠴᠢᠳᠧᠩ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠴᠠ᠂ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠥᠨᠵᠢᠯᠡ᠂ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ