ᠡ᠊∙ᠴᠡᠨᠳᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠴ∙ᠯᠤᠳᠤᠢᠰᠠᠮᠪᠤᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ | News.MN

ᠡ᠊∙ᠴᠡᠨᠳᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠴ∙ᠯᠤᠳᠤᠢᠰᠠᠮᠪᠤᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ

ᠡ᠊∙ᠴᠡᠨᠳᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠴ ∙ ᠯᠤᠳᠤᠢᠰᠠᠮᠪᠤᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴ∙ᠯᠣᠳᠤᠶᠢᠰᠠᠮᠪᠤᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠄ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠣᠭ ᠲᠠᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠺᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡ᠊∙ᠴᠡᠨᠳᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ  ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠤᠰᠠ ᠳᠡᠮ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠡᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠨ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ