ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯᠴᠢ ᠠ᠊ ∙ ᠸᠴᠢᠷᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠨ 《ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ》 ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ  ᠢ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯᠴᠢ ᠠ᠊ ∙ ᠸᠴᠢᠷᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠨ 《ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ》 ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ  ᠢ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ 《ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ》 ᠠᠶᠠᠨ ᠢ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠡᠩᠬᠡᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠦᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠤᠨᠲᠸ᠋ᠮᠫᠤᠷᠠᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠢ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯᠴᠢ ᠠᠶᠤᠷᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠨ《ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠶᠠᠨ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 192 ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠤ  ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭᠲᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ