ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ  | News.MN

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 

 

ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ  ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠤᠯᠠᠪᠢᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠪᠠ᠃
ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠳᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ 18᠄30 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠪᠠ ᠬᠣᠲᠠ  ᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ