ᠴ ∙ ᠣᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ  | News.MN

ᠴ ∙ ᠣᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ 

 

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠠᠰᠠᠨ ᠴ∙ᠣᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠲᠡᠷᠡ᠄ ᠪᠢ 50 ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ 1960 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠴᠢ᠃

ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠍ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯ  ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠵᠢᠭᠢᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ