ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ 77.1 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ  | News.MN

ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ 77.1 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 3.9 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ 128886 ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠳ ᠤᠨ 64345 ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ 64 541 ᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ᠃
ᠬᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 26.5 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠂ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ  ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ 77.1 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ