ᠰ ∙ ᠡᠩᠬᠡᠪᠣᠯᠤᠳ AstraZeneka ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ ᠬᠢᠯᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠪᠡ  | News.MN

ᠰ ∙ ᠡᠩᠬᠡᠪᠣᠯᠤᠳ AstraZeneka ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ ᠬᠢᠯᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠪᠡ 

ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠰ∙ᠡᠩᠬᠡᠪᠣᠯᠤᠳ 18 ᠳᠤ Clubhouse ᠍ ᠳᠦ ᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠨ ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ AstraZeneka ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ ᠢ ᠬᠢᠯᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠳᠦ AstraZeneca᠂ Pfizer ᠍ ᠦᠨ ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ  ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ AstraZeneca ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ 150 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠤᠩ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ