︽ᠡᠵᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠣᠭ︾  | News.MN

︽ᠡᠵᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠣᠭ︾ 

 

︽ᠴᠢᠨᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠹᠢᠯᠢᠮ︾ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠫᠷᠤᠳᠠᠺᠱᠢᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠵᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ︽ᠡᠵᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠣᠭ︾ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪ∙ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠡᠴᠡᠭ᠄ ᠪᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠨᠢᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠥᠭᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠍ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

︽ᠡᠵᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠣᠭ︾ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠯ∙ᠪᠠᠯᠬᠠᠵᠠᠪ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠤ᠊ ∙ ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲ ∙ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ