ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 11 ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 11 ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

 

ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ᠂ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠤᠶᠠᠵᠤ ᠰᠣᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃
ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠡᠯᠦᠩᠬᠦᠦ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠰᠤᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠯᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠨᠵᠢᠭᠦᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠰᠤᠰᠤᠷᠪᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠬᠦᠦ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂  ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠩᠪᠣᠯᠣᠳ᠂ ᠪᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠩᠬᠠᠢᠷᠸ᠎ᠠ᠂  ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠮᠤᠷᠢᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ  ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠤᠯᠤᠳ᠂ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ ᠂ ᠤᠭᠲᠤᠭᠠᠯ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᡀᠠᠭᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠨᠡᠷᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠭᠦᠢ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ