ᠰ ∙ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠰ ∙ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠤᠭᠲᠤ ᠨᠠᠷ  ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ  ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠰ ∙ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠰ ∙ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠤᠭᠲᠤ ᠨᠠᠷ  ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ  ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

 

ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠪᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰ∙ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠴ∙ᠳᠠᠸᠠᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠰ∙ ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠤᠭᠲᠤ᠂ ᠪ∙ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠰᠠᠩ᠂ ᠪ ∙ᠪᠢᠮᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠤᠩ᠂ ᠪ∙ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠳ∙ᠭᠠᠩᠪᠣᠯᠣᠳ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ