ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠦ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ 4 ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  | News.MN

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠦ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ 4 ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 

ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠠᠩᠳᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠ᠊ ∙ ᠠᠮᠪᠠᠰᠡᠯᠮ᠎ᠠ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ  ᠦᠨ ᠣᠨᠣᠰᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 712 ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ 275 ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠨᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ᠃
ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 4 ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠢᠨᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ D ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ᠂  ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ᠂  ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ 10 ᠡᠮᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠠᠷ  ᠡᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠨᠢ ︽ᠡᠩᠬᠡᠰᠠᠷᠠᠨ︾ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ᠃ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 59 ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠨᠣᠰᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 7 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ