ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯ᠎ᠠ

 

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠯ᠊ ·ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ 10.27 ᠳᠤ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠢᠯᠢᠶᠡᠨ ᠺᠤᠩᠺᠢᠶ᠋ᠸᠴ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ 2018 ᠣᠨ ᠡᠴᠠ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠠᠢ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠵᠢ ᠲᠥᠯᠦᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ︾ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠊ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠯᠢᠶᠡᠨ ᠺᠤᠩᠺᠢᠶ᠋ᠸᠴ ᠱᠠᠲᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪ ᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤᠬᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠳᠢᠭᠯᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠵᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠦᠷ ᠬᠦᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠴᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠥᠭᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠯ᠊ · ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ︽ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠂ ᠲᠤᠬᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠂ ᠮᠸᠷᠢᠲ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ  ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠃ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠢ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠮᠥᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷ ᠊ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠬᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ