ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠥᠭᠭᠦᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠥᠭᠭᠦᠯ᠎ᠡ

 

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠤ᠊·ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠴᠠᠬᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠬᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠥᠭᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠬᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠪ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠂ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠬᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠴᠤ ᠂ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠮᠥᠨ ᠴᠠᠬᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠪ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠪᠠ ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠂ ᠴᠠᠬᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠊ᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠢ᠂ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠬ᠊ · ᠨᠢᠮᠠᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠲᠤ᠂ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠴᠠᠬᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵ᠊·ᠪᠤᠯᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ 2021 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠳᠡᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠃

ᠮᠥᠨ ᠺᠢᠪᠸᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠦᠳᠬᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠨᠠᠵᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠪᠡ ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠊ᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠦ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠪ ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠊ᠢ ᠪᠤᠰᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠮ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯ ᠭᠡᠪᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ