ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠊ᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠊ᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠬᠴᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠊ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠤᠭ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠡᠨᠡ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠬᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬ᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠊ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠰᠠᠨᠠᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠊ᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊·ᠲᠤᠬᠲᠠᠬᠤᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠥᠭᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠪᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠊ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ  ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠣᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠊ᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 13 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠳᠦ  ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

– ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠊ᠢ ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ︖

– ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠊ᠢ ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠦᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠳᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠃

– ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠳ᠋᠊ · ᠰᠤᠮᠢᠶᠠᠪᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪ ᠨᠥᠬᠥᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠤ ︖

– ᠡᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠃ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪ ᠤᠷᠤ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠪ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠨᠥᠬᠥᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠣᠨ ᠪ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ