ᠴ᠊ · ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠴ᠊ · ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠯ᠎ᠡ

 

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠰᠠᠨ ᠴ᠊·ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ᠄ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠳ ᠊ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠊ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠮ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠊ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠰᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠃ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ  ᠭᠡᠪᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ