ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

 

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠬᠡᠪ  ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠡᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 35 ᠴᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠢᠵᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠦᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠬᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ 35 ᠴᠡᠭ ᠲᠦ 0.10 – 0.14 мк Зв  ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ