ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ | News.MN

ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

 

ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠳ᠋᠊ · ᠰᠤᠮᠢᠶᠠᠪᠠᠽᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠳ᠋᠊ · ᠲᠤᠬᠲᠠᠬᠤᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ᠄ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠨᠠᠮ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨ‍ᠲ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠪᠡᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠨᠤᠬᠤᠴᠠᠳᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠮᠠᠬᠴᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠥᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠳ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠥᠬᠥᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠲᠤ ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠲᠤ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠲᠤᠮᠤᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠴᠢᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ 2 – 3 ᠮᠠᠨ‍ᠳᠠᠲ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠭᠡᠪᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ