ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠳ᠋᠊ · ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠᠨ ᠬᠢ ᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠳ᠋᠊ · ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠᠨ ᠬᠢ ᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠯ᠎ᠡ

 

ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠳ᠋᠊·ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠢ  ᠮᠦᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠯ᠎ᠡ᠃ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ 38 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠤᠯᠤᠰ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠦᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ  ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠂ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ