ᠣ᠊ · ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠣ᠊ · ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ

 

ᠠᠫᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ︽ᠪᠣᠬᠳᠠ ᠬᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠪ ᠬᠡᠰᠢᠭ︾ᠤᠯᠤᠰ ᠂ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ 256 ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠥᠷᠭᠥᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠪᠲᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠣ᠊ · ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠤᠭ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠥ᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠠᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠮ᠊ · ᠪᠠᠳᠢᠷᠴᠢ ᠂ ᠪ᠊ · ᠰᠤᠷᠢᠨᠵᠢᠨᠪᠣᠯᠤᠳ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠵᠤᠳᠤᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠤᠪᠢ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠡ᠊ · ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠪᠡ ᠃

ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠷᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠮ᠊ · ᠪᠠᠳᠢᠷᠴᠢ ᠂ ᠬᠤᠪᠲᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪ᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠠᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ ᠨᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠮ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠥ᠊ ·ᠪᠠᠲᠤᠠᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠂ ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲ᠊ · ᠪᠠᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠂ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠳ᠋᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠂ ᠬᠥᠪᠰᠦᠬᠥᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠴ᠊ · ᠬᠦᠬᠡᠴᠢᠷᠡᠩᠭᠡᠷ ᠨᠠᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ