ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠴ᠊ · ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠴ᠊ · ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ

 

︽ᠪᠤᠳᠠᠫᠸᠱᠲ – 2005︾ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠂ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠬᠤᠱᠤᠢ ᠠᠯᠲᠠ ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠂ ᠬᠤᠱᠤᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠲᠠᠯᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 10 ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠴ᠊ · ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢᠢᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠴᠤᠮᠣ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 19 – 20᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 10 ᠵᠢᠩ  ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠳ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢᠢᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠢᠬᠦ  ᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ