ᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠯ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠯ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠠ

 

ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ 34 ᠂ 21 ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ13 ᠲᠤ ᠂ 185 ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠂ 140 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠯ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠯ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠊ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊ · ᠠᠮᠤᠷᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠄ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨ‍ᠲ ᠦᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢᠬᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠬᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠨ ᠨᠠᠮ 20 ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠪᠡᠯ᠄

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠂ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠊ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠤᠪᠰᠤ ᠂ ᠬᠥᠪᠰᠦᠬᠥᠯ ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠊ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠯ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ 30 ᠬᠤᠨᠤᠭ  ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠬᠴᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ